STRÁNKA JE URČENA DOSPĚLÝM
Prohlašuji, že jsem starší 18 let
Ano
 

Obchodní podmínky

                                      OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

                     Firmy Anna Pietrzak, podnikající pod názvem XSARA-AS-POL  

                    Se sídlem,  Polsko, Kraków, ul Szyllinka 52,  DIČ   CZ683542381

               Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese

                                                         www.sex-shop69.cz

 

 UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) firmy Anna Pietrzak – XSARA-AS-POL se sídlem Polsko, Kraków, ul Szyllinka 52, IČ356648975,  DIČ   CZ683542381, dále jen „prodávající”  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník )dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stranvzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávvajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sex-shop69.cz (dále jen „webová stránka”) , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ) dále jen („webové rozhraní obchodu”)

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající  měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující  

        přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživtelského rozhraní

        může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet – konto“).

        Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží rovněž bez

        registrace přímo z webového rozhraní obchodu.  

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen        uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

    Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

    k přístupu  do jeho uživatelského účtu .

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

      svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, že kupující

      poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a

       to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarovéhoa softwarového vybavení

       prodávajícího, popř.  Nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

       třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je

         informativnho charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

         ohledně tohoto zboží. 

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedené cen

         jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

         souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

         zobrazovány  na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena

         možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

         podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

S balením a dodáním zboží.  Informace spojené s balením a dodáním zboží

Uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v příadech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém

Rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zeména informace o:

3.4.1.      objednávaném zboží – to vloží kupující do elektronického nákupního

košíku

3.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako

„objednávka“)

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícím je kupuícímu umožněno zkontrolovat a

        měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující

        prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce

        jsou prodávajícím považovány za správné.   Prodávající neprodleně po obdržení

        objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na

        adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická

        adresa kupujícího“)

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru zboží (množství zboží,

Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

Potvrzení objednávky – například písmně či telefonicky.

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícímvzniká doručením přijetí

       objednávky , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,

       a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

Kupní smlouvy . Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na elektronické připojení, náklady na telefonní

Hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží  může kupující uhradit

         prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  3518069399/0800
  • Bezhotovostně plrostřednictvím platebního systému PayPal

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

        spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinu obdobnou platbu. Tímto není

Dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit

Kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

        bezhotovostní platby je kupní cena platná do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupuící povinen uhradit kupní cenu zboží

        společně s uvedením variabilního symbolu platby – čísla objednávky.  V případě

        bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

        okamžikem připsání příslušné částky  na účet  prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ž ze strany kupujícího nedojde

        k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) požadovat uhrazení celé kupní

        ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

        kombinovat.

4.8.    Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze

        mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které było upraveno na

        přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

        podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které było po dodání nenávratně smíseno s

        jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

        spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od

        kupní smlouvy o dödávce zvukové nebo obrazové nahrávky , pokud porušil jejich

        původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní

        smlouvy odstoupit, má kupující v soladu s ustanovením § 1829 odst. 1       

        občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrncti (14) dnů

        od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik

       druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

       dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy  musí být prodávajícímu odesláno

       ve lůhtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může

       kupující využít vzorový formulář, jež tvoří přílohu obchodních podmínek.

       Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na kontaktní adresu

       prodávaícího nebo na adresu elektronické prošty prodávajícího.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se

        kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do

        čtrnácti /14) dnů od odstoupení od slouvy. Odstoupí-li kupující od kupní

        smlouvy, nese kupuící máklady spojené s navrácením zboží prodávaícímu, a to i

        v tom případě, kdy zboží nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní

        cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí

        prodávající penžní prostředky přijaté od kupuícího do čtrnácti (14) dnů od

        odstoupení od kupní smlouvy kupuícím, a to bezhotovostně na út, který kupující

        uvede ve formuláři přiloženém k vracenému zboží. Odstoupí-li kupuící od kupní

        smlouvy, prodávaící není povinen vrátit přijaté peněžní rostředky kupuícímu

       dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

        započíst proti nároku kupuícího na vrácení kupní ceny

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávaící oprávněn kdykoliv od kupní

        smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

        bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

        prodávajícím a kupujícím uzavřena s zorvazovací podmínkou, že dojde-li

        k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

        takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

        vrátit i poskytnutý dárek.

 6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 6.1.    V případě, že je způsob doprvy smluven na základě zvláštního požadavku

         kupujícího,nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

         způsobem dopravy

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

        kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

        nebo jiným způsobem,n ež bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

        uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady

        spojené s jiným způsobem doručení

6.4.    Při převzetí zboží od přeprvce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

        obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přeprvci.

       V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

        zásilkynemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv  z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením§i  1914 až 1925,  § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména

        prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

7.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jsou uvedeny

            v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu

7.2.2.      se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

            tohoto druhu obvykle používá

7.2.3.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.4.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

7.3.    Projeví-li se vada  v průběhu šestiměsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

        vadné již při převzetí

7.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího  písemně na

        elektronické adrese prodávajícího nwebo telefonick. Za okamžik uplatnění

        reklamace se považuje okamžitk, kdy prodávající obdržel od kupujícího

        reklamované zboží

7.5.    Reklamované zboží je povinen kupující vrátit na adresu Anna Pietrzak, XSARA-

       AS-POL, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.    Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@sex-shop69.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 

9.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Vzhledem k tomu , že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

         strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

         spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se ¨

          takovým stane, namísto neplatnýách ustanovení nstoupí nové ustanovení. 

         Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

         ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či ochodních podmínek

         budou vždy provedeny písemnou formou

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

         v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

          smlouvy.

9.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Anna Pietrzak XSARA-

      AS-POL, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, adresa elektronické pošty

       shop@sex-shop69.cz, telefon 0042 0606331986

 

V Krakově, dne 11.1.2016